Privacyverklaring

 

Fred Bakker Fotografie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fred Bakker Fotografie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

Dit brengt met zich mee bij Fred Bakker Fotografie

  

-  je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

-  verwerking van de persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-  vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-  passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-  geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-  op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteert.

 

 

Fred Bakker Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaand mailadres:

info@fredbakkerfotografie.nl

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

  

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

•  om u te kunnen bereiken om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

•  om de afhandeling van de betaling te regelen

•  om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

 

Fred Bakker Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:  

 

· Alle personen die namens Fred Bakker Fotografie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

· Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

· We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Wijziging privacyverklaring

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Fred Bakker Fotografie kan haar privacyverklaring wijzigen bij eventuele aanpassingen of veranderingen op deze website.